top of page

Vedtekter HNF

§ 1 – Formål

Hvaler Næringsforening er en interesseorganisasjon som skal:

 • Fremme utviklingen av næringslivet i Hvaler Kommune

 • Være et felles samarbeids- og diskusjonsforum

 • Ta initiativ til kurs og kompetansehevende tiltak

 • Være et støtteorgan for nye og etablerte bedrifter

 • Være en kanal for næringslivet mot kommune og andre offentlige instanser

Pikesten.jpg
Utgårdkilen jan 21.jpg

§ 2 – Medlemmer

 • Som medlem i Hvaler Næringsforening kan opptas næringsdrivende og organisasjoner med virksomhet i Hvaler Kommune, samt at det tilbys personlig medlemskap

 • Nye medlemmer som opptas etter 1. juli, betaler halv medlemskontingent for inneværende år

 • Et medlem kan ikke tre ut av Hvaler Næringsforening før medlemskapet har vart i ett år

 • Utmelding må skje skriftlig

§ 3 – Medlemskontingent

 • Hvaler Næringsforening fakturerer medlemsavgift i begynnelsen av året, for inneværende år

 • Medlemmene skal på forespørsel sende oppgave til Hvaler Næringsforening over antall årsverk, som grunnlag for fastsettelse av medlemskontingent

 • Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt årsavgift innen fristen, og etter gjentatte påminnelser

 • Lærlinger regnes ikke med i bedriftens årsverk

Skjærhalden Gjestehavn.jpg
Ulldesign.jpg

§ 4 – Generalforsamlingen

 • Generalforsamlingen er Hvaler Næringsforenings høyeste myndighet

 • Generalforsamlingen skal avholdes hvert år innen 30. april. Medlemmene innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge saksliste, styrets årsberetning, regnskap

 • Forslag til Generalforsamlingen må være innkommet til styret senest en uke før

 • Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om vedtektsendringer og oppløsning, jfr. § 8 og § 9

 • Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

 • Godkjenning av innkalling

 • Valg av møteleder og referent

 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

 • Styrets årsberetning

 • Regnskap og revisors beretning

 • Budsjett

 • Fastsetting av årlig medlemskontingent

 • Vedtektsendringer

 • Innkomne forslag

 • Valg av styre

 • Valg av valg komitè

 • Valg av revisor

 • Medlemmene er representert med 1 stemme hver

§ 5 – Ekstraordinær generalforsamling

 • Ekstraordinær generalforsamling avholdes hvis styret bestemmer det eller minst 1/3 av medlemmene krever det

Martin Holter.jpg
Første Reis1.jpg

§ 6 – Styret

 • Hvaler Næringsforening skal ha et styre på minst 5 – fem og maks 7 - syv medlemmer, samt 2 – to varamedlemmer, i rekkefølge. Styret velges av og blant medlemmene

 • Styrets sammensetning bør gjenspeile sammensetningen i medlemsmassen

 • Styrets medlemmer og varamedlemmer velges normalt for 2 – to år, men kan velges for ett år under særskilte vilkår

§ 7 – Styrets arbeid

 • Styret forvalter selskapets anliggender i samsvar med bestemmelser og fullmakter gitt av generalforsamlingen, og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av virksomheten

 • Styret ansetter eller engasjerer på innleie/faktura daglig leder, som forestår den daglige ledelsen av Hvaler Næringsforening

 • Styret fastsetter instruks for stillingen

 • Styret kan opprette råd eller aktivitetsgrupper med minimum 3 - tre personer fra medlemsgrupper/næringer

 • Styret skal ha regelmessige møter. Styret sammenkalles når styreleder finner det nødvendig, eller når minst to av styrets medlemmer ber om det

 • Med innkallingen skal det følge sakliste

 • Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styrets medlemmer, eventuelt vara medlemmer, er til stede. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme

 • Det føres protokoll fra styremøtene

Loshytta Herføl.jpg
Herføl.jpg

§ 8 – Vedtektsendringer

 • Endringer i disse vedtektene kan bare gjøres av generalforsamlingen.

 • Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 9 – Fusjon eller oppløsning

 • Forslag om fusjon eller oppløsning fremmes på samme måte som ved vedtektsendring. For å beslutte Hvaler Næringsforening fusjonert eller oppløst, kreves 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke kan oppnås, innkalles det med 14 dagers varsel til ekstraordinær generalforsamling, hvor saken avgjøres med 2/3 flertall av de frammøtte.
 • Ved fusjon eller oppløsning skal Hvaler Næringsforenings eiendeler anvendes på den måte generalforsamlingen bestemmer.

Hvaler Rådhus.jpg
bottom of page